Terms of Service

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ Pointspot 

(Pointspot Terms and Conditions)

 

Pointspot เป็นระบบสะสมแต้มดิจิทัล ที่ให้บริการโดย บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701 - 1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”

 

ผู้ใช้สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้เป็นบัญชีสะสมแต้ม (Points Wallet) เพื่อรับแต้มจากธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็นสมาชิก รวมทั้งใช้เป็นระบบตัดแต้มเพื่อแลกของรางวัล (Rewards Redemtion) และ ใช้รับคูปองจากร้านค้าต่างๆ

 

เมื่อผู้ใช้บริการของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆของ Pointspot เพื่อใช้บริการ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้ให้คำยืนยันและรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งผู้ใช้บริการยังได้ตกลง ยินยอม และ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต) อย่างเคร่งครัด

 

ผู้ใช้บริการรับทราบและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ผู้ใช้บริการ

    1.1 ผู้ใช้บริการ Pointspot จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

        1.1.1 สมาชิก Pointspot หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ สมัครเป็นสมาชิก หรือ มีบัญชีสะสมแต้มอยู่บนระบบ Pointspot ซึ่ง สมาชิก จะได้รับแต้มสะสม หรือ คูปอง จากธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่สมาชิกได้ไปใช้บริการ โดยเมื่อถึงเงื่อนไขการสะสมแต้มของแต่ละร้านค้า สมาชิกสามารถที่จะแลกของรางวัล (Redeem) ที่แต่ละร้านค้ากำหนดไว้ได้ สมาชิกผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการ ในกรณีเป็นผู้เยาว์ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน รวมทั้งยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

 

        1.1.2 ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Pointspot หมายถึง ธุรกิจ ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ที่สมัครเปิดใช้ระบบสะสมแต้ม สำหรับร้านค้าของตน เพื่อนำไปใช้เป็นระบบสะสมแต้มและคูปองให้กับลูกค้า

 

              1.1.2.1 ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Pointspot จะต้องเป็น นิติบุคคลหรือองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ผู้ติดต่อและ/หรือเข้าทำสัญญาใดๆกับ บริษัท เพื่อใช้บริการต่างๆ เป็นผู้มีอำนาจผูกพัน และ/หรือ ได้รับการมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวอย่างสมบูรณ์

 

              1.1.2.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติการให้บริการ เฉพาะ ธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย, ศีลธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่นำบริการนี้ไปใช้ รวมทั้งต้องสามารถยืนยันตัวตนของธุรกิจนั้นได้

 

              1.1.2.3 ธุรกิจที่ใช้บริการ ต้องไม่นำบริการ Pointspot นี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง สร้างความรำคาญ และความเสียหายต่อผู้อื่น


    1.2 การให้คำยืนยันและคำรับรองต่อการใช้บริการ Pointspot

ผู้ใช้บริการขอให้คำยืนยันและคำรับรองต่อ บริษัท ดังต่อไปนี้

 

        1.2.1 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม และ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิ์อื่นใดแก่บุคคลอื่นใด

 

        1.2.2 เพื่อใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะให้และ จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้บริการจะจัดให้มีอีเมล และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างอื่น เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ เป็นช่องทางติดต่อกับบริษัทอนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้และ/หรือ เปิดเผย แก่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และตกลงจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบการจัดการในเว็บไซต์ ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการให้แก้ไขข้อมูลหรือผู้ใช้บริการจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 

        1.2.3 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ ของบริการ ที่บริษัทได้จัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ th.pointspot.co และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่แตกต่างจากที่เคยได้ใช้บริการมาก่อนเช่น การใช้บริการผ่านการทำงานในรูปแบบ หรือ Feature ที่แตกต่างไปจากเดิม

 

        1.2.4 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตัวเอง และ ในกรณีที่การใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ติดต่อหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

 

       1.2.5 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการมีความสามารถ และ/หรือ อำนาจในการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองของบริษัท เป็นต้น รวมถึง ผู้ใช้บริการจะลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อรับทราบและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและได้ร้องขอให้ดำเนินการ

 

2. การใช้บริการ

    2.1. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

 

    2.2. บริษัท ได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ผู้ใช้บริการควรศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และ จัดพิมพ์ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ได้ที่ลิงก์ Privacy Policy ในหน้าเว็บ th.pointspot.co

 

   2.3 บริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

    2.4 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลา การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยืนยันต่อ บริษัท ว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่สาธารณะ หรือ ในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือ โซเชียลมีเดีย)ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียต่อ บริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อย่างไรก็ตาม บริษัท ยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท ต่อไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งคำติชมและคำแนะนำต่างๆให้แก่ บริษัท มาได้ที่ pointspot@readyplanet.com

 

    2.5 ไม่ว่าระหว่างหรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการของผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัท ไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่ บริษัท ต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของ บริษัท

 

    2.6 รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ (รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่มีผู้แสดงออก และ/หรือ โพสไว้ในพื้นที่แสดงข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้บริการ) ไม่ว่าในการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ใน เว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณานั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือ คัดกรอง รูปภาพ รูปแบบ ข้อมูล และ เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าว และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นอีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำมาใช้ และ/หรือ ยินยอมให้ใช้ รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาที่ผิดหรือ อาจจะผิดกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมของสังคม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ บริษัท พบว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหา เหล่านั้น หรือยกเลิกการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อหรือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือ ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

    2.7 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท (ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลัง การใช้บริการของผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการยินดีจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้ และ เปิดเผย ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ แก่บริษัท และ ให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือ ส่งมอบข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 

    2.8 ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ คุณค่า มูลค่า และ/หรือ คุณสมบัติใดๆ ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงไว้ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณา อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัทรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

 

    2.9 ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การให้บริการโดยผู้ให้บริการในต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มี หรือ อาจจะมีขึ้นจากการกรณีดังกล่าวทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อบกพร่องใดๆ ของการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในเงื่อนไขการให้บริการ

 

    2.10 ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบถึง และ จะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง) อย่างเคร่งครัด

 

    2.11 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

 

3. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท

การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการหรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบริการ สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ pointspot@readyplanet.com อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ

 

4. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ แม้ว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัท จะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข ผ่านทางเว็บไซต์ th.pointspot.co บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

5. อัตราค่าบริการ

ค่าบริการของการใช้งาน

ผู้ใช้สามารถสมัครเป็นสมาชิก Pointspot ได้ฟรี แต่การจะเป็นสมาชิกสะสมแต้มของแต่ละร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Pointspot นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าแต่ละร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของร้านค้านั้นๆ เมื่อผู้ใช้ได้ซื้อสินค้าและบริการ
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Pointspot สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแพกเกจค่าบริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ th.pointspot.co

 

6. โฆษณา

บริษัท สงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาของบริษัทหรือบุคคลภายนอกให้กับผู้ใช้บริการผ่านการให้บริการ

 

7. การยกเลิกการใช้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิด หรือ อาจจะเกิดขึ้น แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว